środa, 21 marca 2012

Jak zaewidencjonujesz utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych?

Jak zaewidencjonujesz utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych?


MSR 36 określa, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej zgodnie z MSR 16.
  • Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, odnoszący się do nieprzeszacowywanego składnika aktywów ujmowany jest zawsze w rachunku zysków i strat.
  • Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości odnoszący się do przeszacowanego składnika aktywów rozlicza się bezpośrednio z nadwyżką z przeszacowania tego składnika aktywów (o ile nadwyżka taka istnieje), w tej części, w której odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości nie przekracza kwoty odpowiadającej nadwyżce z przeszacowania dotyczącej tego właśnie składnika aktywów (w części przekraczającej odpis ujmowany jest w rachunku zysków i strat).
Po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości koryguje się odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika aktywów, aby w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonać równomiernego umorzenia jego skorygowanej wartości bilansowej, pomniejszonej o wartość końcową (o ile takowa będzie występowała).

Jeżeli przesłanki wskazujące na utratę wartości przestaną istnieć, należy odwrócić ujęty wcześniej odpis aktualizujący. Wartość bilansowa składnika aktywów, która została podwyższona w wyniku odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, nie powinna przekroczyć wartości bilansowej, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów.

Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako pozostały przychód w rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej zgodnie z MSR 16.
  • Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu u utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów zwiększa bezpośrednio kapitał własny pod pozycją nadwyżka z aktualizacji wyceny.
  • Jednakże kwota odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako przychód w rachunku zysków i strat do wysokości odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości danego przeszacowanego składnika aktywów, który został poprzednio ujęty jako koszt w rachunku zysków i strat.
Po ujęciu odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości należy pamiętać, by w kolejnych okresach tak skorygować odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika aktywów, aby w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania ponownie zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartości końcową (o ile takowa będzie występowała).
Zarówno w przypadku przeszacowań, jak i utraty wartości pamiętaj o konieczności ujęcia w księgach odroczonego podatku dochodowego dotyczącego tych zdarzeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz